Политика за поверителност

1. защита на данните накратко
Обща информация
Следната информация предоставя прост преглед на това какво се случва с вашите лични данни, когато посещавате този уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. За по-подробна информация относно защитата на данните, моля, вижте нашата декларация за защита на данните под този текст.

Събиране на данни в този уебсайт
Кой е отговорен за събирането на данни на този уебсайт?

Обработката на данни в този уебсайт се извършва от оператора на уебсайта. Данните за контакт с тях можете да намерите в отпечатъка на този уебсайт.

Как събираме вашите данни?
От една страна, вашите данни се събират, когато ни ги предоставите. Това могат да бъдат например данните, които въвеждате във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично или с ваше съгласие от нашите компютърни системи, когато посещавате уебсайта. Това са предимно технически данни (напр. вашият интернет браузър, операционна система или времето, в което е показана страницата). Тези данни се събират автоматично, веднага щом влезете в този уебсайт.

За какво използваме вашите данни?
Някои от данните се събират, за да се гарантира безпроблемното функциониране на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на потребителското ви поведение.

Какви права имате върху данните си?
Имате право по всяко време да получите безплатна информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните от вас лични данни. Също така имате право да поискате коригиране или изтриване на тези данни. Ако сте дали съгласието си за обработване на данни, можете да го оттеглите по всяко време за в бъдеще. Имате също така право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

За тази цел, както и за други въпроси, свързани със защитата на данните, можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка.

Инструменти за анализ и инструменти на трети страни
Когато посещавате този уебсайт, поведението ви при сърфиране може да бъде статистически анализирано. Това се прави главно с помощта на бисквитки и така наречените програми за анализ.

Подробна информация за тези програми за анализ можете да намерите в следната декларация за защита на данните.

2 Хостинг и мрежи за доставка на съдържание (CDN)
Външен хостинг
Този уебсайт се хоства от външен доставчик на услуги (хостер). Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на доставчика на хостинг услуги. Това може да включва, но не се ограничава до IP адреси, заявки за контакт, метаданни и данни за комуникация, договорни данни, данни за контакт, имена, достъп до уебсайта и други данни, генерирани чрез уебсайта.

Хостерът се използва за целите на изпълнението на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, буква б DSGVO) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашата онлайн оферта от професионален доставчик (чл. 6, ал. 1, буква е DSGVO).

Нашият доставчик на хостинг услуги ще обработва вашите данни само до степента, необходима за изпълнение на задълженията му за предоставяне на услуги, и ще следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Сключване на договор за възложена обработка

За да гарантираме обработката на данни в съответствие със защитата на данните, сме сключили договор за възложена обработка с нашия доставчик на хостинг услуги.

3 Общи бележки и задължителна информация
Защита на данните
Операторите на тези страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Ние третираме вашите лични данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата декларация за защита на данните.

Когато използвате този уебсайт, се събират различни лични данни. Личните данни са данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани лично. Тази Политика за поверителност обяснява каква информация събираме и как я използваме. В него също така се обяснява как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да отбележим, че при предаването на данни по интернет (например при комуникация по електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна пълна защита на данните срещу достъп на трети страни.

Бележка относно отговорната служба.
Администраторът на данни за този уебсайт може да бъде намерен тук.

Отговорният орган е физическото или юридическото лице, което самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни (например имена, имейл адреси или други подобни).

Оттегляне на съгласието ви за обработка на данни
Много операции по обработване на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време. За тази цел е достатъчна неофициална комуникация с нас по имейл. Законосъобразността на обработката на данни, извършена до момента на оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи и срещу директния маркетинг (член 21 от DSGVO)
АКО ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ СЕ ОСНОВАВА НА ЧЛ. 6 ABS. 1 LIT. E ИЛИ F DSGVO, ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА КОНКРЕТНА СИТУАЦИЯ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ОСНОВАНО НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. СЪОТВЕТНОТО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВАВА ОБРАБОТКАТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ЩЕ СПРЕМ ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО НЕ ДОКАЖЕМ УБЕДИТЕЛНИ ЛЕГИТИМНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА, КОИТО ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРЕД ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ, ИЛИ ОБРАБОТКАТА Е С ЦЕЛ ПРЕДЯВЯВАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ЧЛЕН 21.1 ОТ DSGVO).

АКО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ, ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЗИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ВАС, ЗА ТАКИВА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ; ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДОКОЛКОТО ТО Е СВЪРЗАНО С ТАКЪВ ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ. АКО ВЪЗРАЗИТЕ, ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2 ОТ ГЕРМАНСКИЯ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ).

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган
В случай на нарушение на ОРЗД субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното им местопребиваване, на работното им място или на мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга други административни или съдебни средства за защита.

Право на преносимост на данните
Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предоставени на вас или на трета страна в общ, машинночетим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор на данни, това ще бъде направено само доколкото това е технически възможно.

SSL или TLS криптиране
От съображения за сигурност и за защита на предаването на чувствително съдържание, като например поръчки или запитвания, които ни изпращате като оператор на сайта, този сайт използва SSL или TLS криптиране. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от “http://” на “https://” и по символа на катинар в реда на браузъра.

Ако е активирано SSL или TLS криптиране, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Криптирани платежни транзакции в този уебсайт
Ако след сключването на договор за плащане има задължение да ни предадете данните си за плащане (напр. номера на сметката в случай на разрешение за директен дебит), тези данни са необходими за обработката на плащането.

Платежните транзакции чрез обичайните методи за плащане (Visa/MasterCard, директен дебит) се извършват изключително чрез SSL или TLS криптирана връзка. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адресният ред на браузъра се променя от “http://” на “https://” и по символа на катинар в реда на браузъра.

При криптирана комуникация данните за плащане, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, изтриване и коригиране
В рамките на приложимите законови разпоредби имате право да получите безплатна информация по всяко време за съхраняваните от вас лични данни, техния произход и получател, целта на обработката на данните и, когато е приложимо, правото на коригиране или изтриване на тези данни. Можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка, за тази цел и за допълнителни въпроси по темата за личните данни.

Право на ограничаване на обработката
Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни. За тази цел можете да се свържете с нас по всяко време на адреса, посочен в отпечатъка. Правото на ограничаване на обработката съществува в следните случаи:

Ако оспорвате точността на съхраняваните от нас ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да проверим това. За срока на проверката имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
Ако обработката на личните ви данни е извършена/извършена незаконосъобразно, можете да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни вместо изтриване.
Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но те са ви необходими за упражняване, защита или предявяване на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни вместо изтриване.
Ако сте подали възражение в съответствие с § 21 (1) от DSGVO, трябва да се направи баланс между вашите и нашите интереси. Докато не се установи кои интереси имат предимство, имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни.
Ако сте ограничили обработката на личните си данни, тези данни, освен че се съхраняват, могат да бъдат обработвани само с вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от съществен обществен интерес на Европейския съюз или държава членка.

Възражение срещу маркетингови имейли
Възразяваме срещу използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, напр. чрез спам писма.

4. събиране на данни на този уебсайт
Бисквити
Нашите интернет страници използват така наречените “бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове и не причиняват никакви щети на вашето крайно устройство. Те се съхраняват временно за времето на сесията (бисквитки на сесията) или постоянно (постоянни бисквитки) на вашето крайно устройство. Бисквитките за сесии се изтриват автоматично в края на посещението ви. Постоянните “бисквитки” се съхраняват на крайното ви устройство, докато не ги изтриете сами или докато уеб браузърът ви не ги изтрие автоматично.

В някои случаи, когато влизате в нашия сайт, на крайното ви устройство може да се съхраняват и “бисквитки” от трети страни (бисквитки на трети страни). Те дават възможност на нас или на вас да използвате определени услуги на компанията трета страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много от бисквитките са технически необходими, тъй като някои функции на уебсайта не биха могли да работят без тях (например функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Други бисквитки се използват за оценка на поведението на потребителите или за показване на реклами.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация (необходими бисквитки) или за предоставяне на определени функции, желани от вас (функционални бисквитки, например за функцията на количката за пазаруване), или за оптимизиране на уебсайта (например бисквитки за измерване на аудиторията на уебсайта), се съхраняват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO, освен ако не е посочено друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да съхранява “бисквитки” с цел технически безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите си. Ако е поискано съгласие за съхранение на “бисквитки”, съхранението на въпросните “бисквитки” се основава изключително на това съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO); съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за инсталирането на “бисквитки” и да ги разрешавате само в отделни случаи, да изключите приемането на “бисквитки” за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на “бисквитки” при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Ако “бисквитките” се използват от компании на трети страни или за целите на анализа, ние ще ви информираме отделно в рамките на тази декларация за защита на данните и, ако е необходимо, ще поискаме вашето съгласие.

Регистрационни файлове на сървъра
Доставчикът на страниците автоматично събира и съхранява информация в т.нар. сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това са

тип браузър и версия на браузъра
Използвана операционна система
URL адрес на препращача
Име на хоста на компютъра за достъп
Време на заявката към сървъра
IP адрес
Тези данни не са обединени с други източници на данни.

Събирането на тези данни се основава на § 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от технически безпроблемно представяне и оптимизиране на своя уебсайт, за което трябва да се записват регистрационните файлове на сървъра.

Форма за контакт
Ако ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, данните ви от формуляра за запитване, включително данните за контакт, които сте предоставили в него, ще бъдат съхранени от нас с цел обработка на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на § 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането Ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на отправените към нас запитвания (член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO) или на вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO), ако то е било поискано.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, не оттеглите съгласието си за съхранението им или целта на съхранението на данните не отпадне (напр. след като приключим обработката на вашето запитване). Задължителните законови разпоредби – по-специално периодите на съхранение – остават незасегнати.

Запитване по имейл, телефон или факс
Ако се свържете с нас по електронна поща, телефон или факс, вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъдат съхранени и обработени от нас с цел обработка на вашето запитване. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO, ако искането ви е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия легитимен интерес за ефективна обработка на отправените към нас запитвания (§ 6, параграф 1, буква е) от DSGVO) или на вашето съгласие (§ 6, параграф 1, буква а) от DSGVO), ако то е било поискано.

Данните, които ни изпращате чрез искания за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, докато не оттеглим съгласието си за съхранението им или докато целта на съхранението на данните не отпадне (напр. след като искането ви е било обработено). Задължителните законови разпоредби – по-специално законоустановените периоди на съхранение – остават незасегнати.

Регистрация в този уебсайт
Можете да се регистрирате на този уебсайт, за да използвате допълнителни функции на този уебсайт. Използваме данните, които сте въвели за тази цел, само за да използваме конкретната оферта или услуга, за която сте се регистрирали. Задължителната информация, поискана при регистрацията, трябва да бъде предоставена в пълен обем. В противен случай ще отхвърлим регистрацията.

В случай на важни промени, например в обхвата на офертата, или в случай на технически необходими промени, ще използваме предоставения при регистрацията имейл адрес, за да ви информираме за това.

Данните, въведени по време на регистрацията, се обработват с цел осъществяване на потребителските взаимоотношения, установени при регистрацията, и, ако е необходимо, за сключване на допълнителни договори (член 6, параграф 1, буква б) от DSGVO).

Данните, събрани по време на регистрацията, ще бъдат съхранявани от нас, докато сте регистрирани на този уебсайт, след което ще бъдат изтрити. Законоустановените периоди на съхранение остават незасегнати.

5 Социални медии
Плъгини за социални медии с Shariff
На този уебсайт се използват плъгини за социални медии (напр. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Обикновено можете да разпознаете приставките по съответните лога на социалните мрежи. За да осигурим защита на данните на този уебсайт, използваме тези плъгини само във връзка с така нареченото решение “Shariff”. Това приложение не позволява на интегрираните в този уебсайт плъгини да предават данни на съответния доставчик при първото влизане в страницата.

Само когато активирате съответния плъгин, като кликнете върху съответния бутон, се установява директна връзка със сървъра на доставчика (съгласие). Веднага след като активирате приставката, съответният доставчик получава информация, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако сте влезли в профила си в социална медия (напр. Facebook) по същото време, съответният доставчик може да присвои посещението ви на този уебсайт към потребителския ви профил.

Активирането на приставката представлява съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO. Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с действие за в бъдеще.

Плъгини за Facebook (“Like” и “Share” бутон)
В този уебсайт са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook. Доставчикът на тази услуга е Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Дъблин 2, Ирландия. Според Facebook обаче събраните данни се предават и в САЩ и други трети страни.

Можете да разпознаете плъгините на Facebook по логото на Facebook или бутона “Like” на този уебсайт. Можете да намерите преглед на приставките за Facebook тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Когато посещавате този уебсайт, се установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook чрез приставката. По този начин Facebook получава информация, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона “Like” във Facebook, докато сте влезли в профила си във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт с профила си във Facebook. Това позволява на Facebook да свърже посещението ви на този уебсайт с вашия потребителски профил. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчици на страниците, не знаем за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. Можете да намерите повече информация за това в политиката за поверителност на Facebook на адрес: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако не желаете Facebook да свързва посещението ви на този уебсайт с потребителския ви профил във Facebook, моля, излезте от потребителския си профил във Facebook.

Използването на плъгини на Facebook се основава на § 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на § 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Плъгин за Instagram
Функциите на услугата Instagram са интегрирани в този уебсайт. Тези функции се предоставят от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, САЩ.

Ако сте влезли в профила си в Instagram, можете да свържете съдържание от този уебсайт с профила си в Instagram, като кликнете върху бутона Instagram. Това позволява на Instagram да свърже посещението ви на този уебсайт с вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че ние, като доставчици на страниците, не знаем за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Instagram.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква “е” от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Ако е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация можете да намерите в политиката за поверителност на Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Плъгин за Pinterest
На този уебсайт използваме социални плъгини от социалната мрежа Pinterest, която се управлява от Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, САЩ (“Pinterest”).

Когато извикате страница, съдържаща такава приставка, браузърът ви установява директна връзка със сървърите на Pinterest. Плъгинът предава данните за регистрация на сървъра на Pinterest в САЩ. Тези регистрационни данни могат да съдържат вашия IP адрес, адреса на посетените уебсайтове, които също съдържат функции на Pinterest, типа и настройките на вашия браузър, датата и часа на заявката, начина, по който използвате Pinterest и бисквитките.

Съхраняването и анализът на данните се основават на чл. 6, ал. 1, буква “е” от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да осигури възможно най-голяма видимост в социалните медии. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да намерите повече информация за целта, обхвата и по-нататъшната обработка и използване на данни от Pinterest, както и за вашите права в това отношение и възможностите за защита на личните ви данни, в информацията за защита на данните на Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. инструменти за анализ и реклама
Google Анализ
Този уебсайт използва функциите на услугата за уеб анализ Google Analytics. Доставчикът е Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google Анализ използва така наречените “бисквитки”. Това са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Генерираната от “бисквитката” информация за използването на този уебсайт обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Съхраняването на “бисквитките” на Google Analytics и използването на този инструмент за анализ се основават на чл. 6, ал. 1, буква е) от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своите реклами. Ако е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на “бисквитки”), обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Анонимизиране на IP

Активирахме функцията за анонимизиране на IP адреса на този уебсайт. Това означава, че вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде предаден в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уебсайта от ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google.

Приставка за браузър

Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от “бисквитката” и свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на следния линк: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Възражение срещу събирането на данни

Можете да предотвратите събирането на вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която ще предотврати събирането на вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: Деактивирайте Google Анализ.

За повече информация относно начина, по който Google Analytics обработва данните на потребителите, моля, вижте политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Обработка на поръчки

Сключихме споразумение за обработка на поръчки с Google и прилагаме изцяло строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използването на Google Analytics.

Период на съхранение

Данните, съхранявани от Google на ниво потребител и събитие, които са свързани с бисквитки, потребителски идентификатори (напр. потребителски идентификатор) или рекламни идентификатори (напр. бисквитки DoubleClick, рекламен идентификатор на Android), се анонимизират или изтриват след 14 месеца. Подробности можете да намерите на следния линк: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
Този уебсайт използва Google AdSense, услуга за интегриране на реклами. Доставчикът е Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Google AdSense използва “бисквитки”, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Google AdSense използва и така наречените уеб маяци (невидими графики). Чрез тези уеб маяци може да се анализира информация, като например трафика на посетителите на тези страници.

Информацията, генерирана от “бисквитките” и уеб маяците за използването на този уебсайт (включително IP адреса ви) и за предоставянето на рекламни формати, се предава и съхранява от Google на сървъри в САЩ. Тази информация може да бъде предадена от Google на договорни партньори на Google. Google обаче няма да обединява вашия IP адрес с други данни, съхранявани от вас.

Съхраняването на “бисквитките” на AdSense се основава на чл. 6, ал. 1, буква “е” от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира своите уеб предложения и рекламите си.

Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете съответните настройки на браузъра си, но имайте предвид, че ако го направите, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. С използването на този уебсайт вие се съгласявате с обработката на данни за вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Ремаркетинг в Google Анализ
Този уебсайт използва функциите за ремаркетинг на Google Analytics във връзка с кръстосаните функции на Google Ads и Google DoubleClick. Доставчикът е Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия.

Тази функция позволява да се свържат рекламните целеви групи, създадени с Google Analytics Remarketing, с кръстосаните функции на Google Ads и Google DoubleClick. По този начин персонализираните, базирани на интереси рекламни съобщения, които са били съобразени с вас въз основа на предишното ви използване и поведение при сърфиране на едно крайно устройство (напр. мобилен телефон), могат да се показват и на друго ваше крайно устройство (напр. таблет или компютър).

Ако сте дали съгласието си, Google ще свърже историята на сърфирането ви в уеб и приложения с вашия профил в Google за тази цел. Това позволява показването на едни и същи персонализирани рекламни съобщения на всички устройства, на които сте влезли в профила си в Google.

За да поддържа тази функция, Google Analytics събира удостоверени от Google потребителски идентификатори, които временно се свързват с нашите данни от Google Analytics, за да се определят и създадат аудитории за таргетиране на реклами в различни устройства.

Можете трайно да се откажете от ремаркетинга/таргетирането между устройствата, като изключите персонализираната реклама; последвайте тази връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Обобщаването на данните, събрани в профила ви в Google, се основава единствено на вашето съгласие, което можете да дадете или оттеглите в Google (член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO). В случай на процеси на събиране на данни, които не са обединени с вашия профил в Google (например защото нямате профил в Google или сте възразили срещу обединяването), събирането на данни се основава на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Легитимният интерес произтича от факта, че операторът на уебсайта има интерес от анонимния анализ на посетителите на уебсайта за рекламни цели.

Допълнителна информация и разпоредби за защита на данните можете да намерите в декларацията за защита на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Реклами в Google и проследяване на реализациите в Google
Този уебсайт използва реклами на Google. Google Ads е онлайн рекламна програма на Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Като част от Google Ads използваме т.нар. проследяване на реализации. Когато кликнете върху реклама, поставена от Google, се задава бисквитка за проследяване на реализациите. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра на потребителя от интернет браузъра. Тези “бисквитки” губят валидността си след 30 дни и не се използват за идентифициране на потребителя. Ако потребителят посети определени страници на този уебсайт и срокът на “бисквитката” все още не е изтекъл, Google и ние можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница.

Всеки клиент на Google Ads получава различна бисквитка. Бисквитките не могат да бъдат проследявани в уебсайтовете на клиентите на Google Ads. Информацията, получена чрез “бисквитката” за конвертиране, се използва за създаване на статистически данни за конвертиране за клиентите на Google Ads, които са избрали проследяване на конвертирането. Клиентите знаят общия брой на потребителите, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница, маркирана с таг за проследяване на реализации. Те обаче не получават информация, която може да се използва за лична идентификация на потребителите. Ако не желаете да участвате в проследяването, можете да се противопоставите на тази употреба, като лесно деактивирате бисквитката за проследяване на реализациите на Google чрез интернет браузъра си в потребителските настройки. След това няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите.

Съхраняването на “бисквитки за конвертиране” и използването на този инструмент за проследяване се основават на член 6, параграф 1, буква е) от DSGVO. Операторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своите реклами. Ако е поискано съответното съгласие (напр. съгласие за съхранение на “бисквитки”), обработката се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Можете да намерите повече информация за рекламите в Google и проследяването на реализациите в Google в политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Можете да настроите браузъра си така, че да бъдете информирани за инсталирането на “бисквитки” и да ги разрешавате само в отделни случаи, да изключите приемането на “бисквитки” за определени случаи или по принцип и да активирате автоматичното изтриване на “бисквитки” при затваряне на браузъра. Ако деактивирате бисквитките, функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

7. NEWSLETTER
Подробности за бюлетина
Ако желаете да получавате информационния бюлетин, предлаган на уебсайта, ние ви молим да посочите адрес на електронна поща, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на посочения адрес на електронна поща и дали сте съгласни да получавате информационния бюлетин. Не се събират допълнителни данни или се събират само на доброволна основа. Ние използваме тези данни единствено за изпращане на исканата информация и не ги предоставяме на трети страни.

Обработката на данните, въведени във формуляра за регистрация за бюлетина, се основава изключително на вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква “а” от DSGVO). Можете да оттеглите съгласието си за съхранение на данните, имейл адреса и използването му за изпращане на бюлетина по всяко време, например чрез връзката “Отписване” в бюлетина. Законосъобразността на вече извършените операции по обработване на данни остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които предоставяте, за да получавате бюлетина, се съхраняват от нас или от доставчика на услуги за бюлетини, докато не се отпишете от бюлетина, и се изтриват от списъка за разпространение на бюлетини, след като се отпишете от бюлетина. Това няма да засегне данните, които сме съхранили за други цели.

След като се отпишете от списъка за разпространение на бюлетини, вашият имейл адрес ще бъде съхранен от нас или от доставчика на услуги за бюлетини в черен списък, ако е необходимо, за да се предотврати изпращането на бъдещи писма. Данните от черния списък ще се използват само за тази цел и няма да бъдат обединявани с други данни. Това обслужва както Вашия интерес, така и нашия интерес да спазваме законовите изисквания при изпращането на бюлетини (легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква “е” от DSGVO). Съхранението в черния списък не е ограничено във времето. Можете да възразите срещу съхранението, ако вашите интереси надделяват над нашия легитимен интерес.

8. плъгини и инструменти
YouTube с разширена защита на данните
Този уебсайт интегрира видеоклипове от YouTube. Операторът на страниците е Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Използваме YouTube в режим на разширена защита на данните. Според YouTube този режим означава, че YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на този уебсайт, преди те да гледат видеоклипа. Въпреки това прехвърлянето на данни към партньори на YouTube не е задължително изключено от разширения режим на защита на данните. По този начин YouTube установява връзка с мрежата на Google DoubleClick, независимо дали гледате даден видеоклип.

Щом стартирате видеоклип в YouTube на този уебсайт, се установява връзка със сървърите на YouTube. Това показва на сървъра на YouTube кои наши страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, вие позволявате на YouTube да определи поведението ви при сърфиране директно към личния ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това YouTube може да запази няколко бисквитки на крайното ви устройство, след като стартирате видеоклип. С помощта на тези “бисквитки” YouTube може да получи информация за посетителите на този уебсайт. Тази информация се използва, наред с другото, за съставяне на статистически данни за видеоклипове, подобряване на потребителския опит и предотвратяване на опити за измама. Бисквитките остават на вашето устройство, докато не ги изтриете.

Ако е необходимо, след стартирането на видеоклип в YouTube могат да бъдат задействани допълнителни процеси на обработка на данни, върху които нямаме влияние.

YouTube се използва с цел атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква “е” от DSGVO. Доколкото е поискано съответното съгласие, обработването се извършва изключително въз основа на член 6, параграф 1, буква а) от DSGVO; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация за защитата на данните в YouTube можете да намерите в тяхната политика за поверителност на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=de.